Echt leuke content en aanbiedingen in je mailbox? schrijf je hier in voor mijn nieuwsbrief!

Magical Treatments for Health & Inner Healing

Algemene voorwaarden

Opgemaakt 1 oktober 2023

Algemeen

Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst tussen Feeling Ohm en haar cliënt inzake behandelingen en diensten. Als je gebruik maakt van de informatie en/of diensten van Feeling Ohm geef je akkoord te gaan met de volgende voorwaarden.

Definities

Praktijk: Feeling Ohm, ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Doetinchem onder Kamer van Koophandel nummer 34298965

Therapeut: Noëlle Sterk, eigenaresse FeelingOhm, gecertificeerd massagetherapeut en yogadocent

Cliënt: de natuurlijke persoon die een behandeling of behandeltraject volgt bij FeelingOhm

Overeenkomst en behandelingen

Een overeenkomst komt tot stand nadat cliënt de afspraak voor een behandeling heeft gemaakt. Het staat de therapeut vrij de behandeling van een cliënt te weigeren om haar moverende redenen, bijvoorbeeld wanneer de behandeling niet zinvol is of dat de cliënt en therapeut verschillende verwachtingen hebben. Behandelingen die deel uitmaken van een traject dienen binnen een jaar na de eerste behandeldatum van de eerste behandeling van het traject plaatsgevonden te hebben. Na één jaar komen de behandelingen te vervallen. Het reeds betaalde bedrag wordt in zo’n geval niet gerestitueerd.

Aansprakelijkheid

Feeling Ohm streeft naar een zo hoog mogelijke vorm van kwaliteit. Desondanks geeft de therapeut op geen enkele wijze een geneeskundige garantie af noch is zij op enige wijze aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van haar dienstverlening bij de cliënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van de therapeut. De therapeut is op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. De cliënt blijft te allen tijde zelf aansprakelijk voor alles wat op enigerleiwijze met zijn of haar gezondheidssituatieverband houdt.

Geheimhouding dossierbeheer en inzagerecht

De therapeut zal alle informatie over de cliënt die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet aan derde geven, behalve als de therapeut daartoe verplicht is of de therapeut toestemming van de cliënt heeft verkregen.

Betalingsvoorwaarden

Behandelingen dienen direct betaald te worden. Indien er een traject is afgenomen, dient het bedrag voor de eerste afspraak van het traject betaald te zijn, tenzij anders is overeengekomen tussen de partijen. Door Feeling Ohm vermelde bedragen zijn vrij van BTW. In het geval van betalingenstermijnen dient het bedrag altijd voor de eerstvolgende behandeling van de volgende termijn voldaan te zijn. Aan het eind van een traject, en in overleg tussentijds, verstrekt Feeling Ohm een factuur aan de cliënt met de behandeling die in veel gevallen ingediend kan worden bij werkgever ten behoeve van stress preventie

Annulering

Een afspraak dient minimaal 48 uur van te voren te worden geannuleerd. Bij niet of niet tijdig annuleren is Feeling Ohm genoodzaakt om €25 administratiekosten in rekening te brengen. Bij het niet doorgaan van een afspraak door annulering door Feeling Ohm, is de cliënt uiteraard geen kosten verschuldigd. Indien er van te voren is betaald, wordt dit bedrag onverminderd gerestitueerd. Bij het niet doorgaan van een afspraak is Feeling Ohm op geen enkele manier aansprakelijk voor eventueel geleden schade door cliënt.

Vragen of klachten

Heb je vragen, klachten of opmerkingen over deze algemene voorwaarden. Deze kun je mailen naar info@feelingohm.com of info@noellesterk.com.

Wijzigingen

FeelingOhm behoudt zich het recht voor om haar algemene voorwaarden aan te passen. Wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na

schriftelijk bekendmaking van de wijziging. Indien de cliënt de wijziging in deze voorwaarden niet wil accepteren, kan de cliënt tot op de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst ontbinden per deze datum.

Bedrijfsgegevens:

Feeling Ohm

Noëlle Sterk info@feelingohm.com; info@noellesterk.com 06-57315471

Esdoornlaan 6, 7004 BA Doetinchem (postadres) Emile Durkheimweg 143, 1349 CE Almere Oosterwold (bezoek-adres)